VideoHdv

  TRAVELOGUE MOVIES /POTOPISNI FILMI - AZJV

 DEŽELE NA KONCU SVETA

Naprej

  Predstavitev knjige Aleksandra Zalarja   VIDEO    2012 - Aleksander Zalar po poti zlate mrzlice

Nova Gvineja - Uvodne besede
Na drugem največjem otoku Nove Gvineje se med neprehodnimi gorami in tropskimi gozdovi nahaja osamljena dolina Beliem imenovana po istoimenski reki ki napaja rodovitno dolino. Stoletja dolgo so prebivalci te doline živeli v kočah krito s slamo, lovili z loki in puščicami, darovali duhovom, oblečeni v tulce za penis. Po naključju je v ta svet Kamene dobe posegel leta 1938 Rihard ARCHBOLD, ki je med preletom letala opazil osamljeno dolino med neprehodnimi gorami. 
Domačini, ki še nikoli niso videli drugačnih ljudi, kot so sami, so ostrmeli nad belim človekom, ki se je med njih spustil iz oblakov. Niso vedeli, da prinaša veliko sprememb, ki bodo vplivale na potek njihovih življenj. Spremembe so prihajale neopazno in prijazno. Misionarji so plemenu Danov prinašali novo vero, jih učili umnega kmetovanja in angleščine. Sčasoma je ob travnati letališki stezi, ki je edina povezovala dolino s svetom nastalo majhno v Holandsko naselje Wamena. Odhod Nizozemcev leta 1963 in prihod prebivalcev iz Indonezije je spremenilo način skupnega življenja. Dežela ni imela rudnega bogastva zato pa veliko prostora za naseljevanje ljudi iz otoka Jave, ki mu je grozila prenaseljenost. Novi naseljenci so spreminjali etični sestav doline in pospešili razpad kulture prvotnih prebivalcev.
Julija 1993 leta sem obiskal dolino Beliem. Bilo je obdobje razkrojevanja navad in običajev plemena Danov. Med prebivalstvo se je vse bolj vsiljevala nova kultura. Med domačine oblečene le v tulce za penis, so se vrivale kavbojke, ki so jih pričeli nositi prebivalci mesta Wamena na tržnici in na ulicah tega mesta. Sedaj te dvojnosti ni več, bili so zadnji ostanki nekdanjega življenja kamene dobe, neobičajnih navad. Skušal sem izvedeti in posneti ljudi z kamnito sekiro v roki, predno izginejo za zidove muzejev ali pa se preselijo med folklorne prireditve. Koliko časa tu še vztraja v davni preteklosti in kaže življenja, ki ga drugje ni več. Ob posnetkih teh dogajanj se razkriva davna preteklost človeštva, pot do sedanjosti je zabrisala spomin. Pleme Danov pa razkriva pozabljeni svet in nas pomirja na naš izvor. O tem govori zapis o Danih, prebivalcih osamljene doline med neprehodnimi gorami Nove 
Gvineje. 

INTRODUCTION
New Guinea 


In the second largest island of New Guinea during the impassable mountains and tropical forests is an isolated valley named after the renowned White River which feeds the fertile valley. For centuries, the inhabitants of the valley live in huts covered with straw, hunted with bows and arrows, offered spirits, dressed in a sheath for the penis. It just so happens in this world of Stone Age intervened in 1938 Richard Archbold, who has noticed airplanes flew over the lonely valley between the impassable mountains.
Locals who have never seen other people like yourself, are astonished over the white man, who was among them dropped from the clouds. They did not know that it brings a lot of changes that will affect the course of their lives. Changes are coming quietly and politely. Sat tribe of Dan missionaries brought a new religion, taught them farming and reasonable English. Eventually, the grass runway, which is the only link the valley with the world created a small village in Holland, Wamena. Departure of the Dutch in 1963 and the arrival of the population in Indonesia has changed way of living. Land of mineral wealth had so much space on the settling of people from the island of Java, which was threatened with overpopulation. The new settlers changed the ethical component of the valley and to accelerate the disintegration of culture of indigenous peoples.
In July 1993 I visited the valley in white. It was a period decomposition habits and customs of the tribe of Dan. Among the population is increasingly impose new culture. Among the locals dressed only in a sheath for the penis, the vrivale jeans, worn by inhabitants of the city began to Wamena in the market and on the streets of this city. Now, this duality is more, they were the last remnants of former life on the Stone Age, unusual habits. I tried to find out and take people with a stone ax in hand, before the walls of museums to disappear or move between folklore events. How long there are remains in the distant past life and it shows that you no longer elsewhere. When recording these events reveals the ancient past of humanity, the way to present a blurred memory. Tribe of Dan reveals the forgotten world and soothes us to our origins. That's what the record of the given, isolated population of the valley between the impassable mountains of New Guinea

Video transfer servis in Ljubljana, Slovenia.(si) Copyright 1998-2019  ®Copyright © J.V. webmaster

CD DVD Razmnoževanje                                           Video Trakovi  Razmnoževanje                                        Video analog  v  DVD  Transfer                                        SLIDE, Slike, Video - Montaža                                    CD Razmnoževanje                                    DVD Razmnoževanje                                        Videotrakovi - Razmnoževanje                                        Video v DVD Transfers                                        Avdio v CD Transfers                                      

 Slovenia.(si) Copyright 1998-2019  ®Copyright © J.V. webmaster